Etický kódex

Tento kódex predstavuje náš záväzok dodržovať zodpovedné obchodné postupy a napĺňať, ba dokonca prekonávať legislatívne požiadavky, ktoré sa nás týkajú.

Ukazuje spôsob našej práce v spoločnosti Provident, ktorý platí pre všetkých zamestnancov, obchodných zástupcov a zmluvných partnerov bez ohľadu na ich miesto pôsobenia alebo úlohu. Očakávame, že i naši dodávatelia prijmú podobné princípy a pravidlá. Nedodržanie tohto kódexu nebude tolerované.

Kódex je určený na to, aby sme ukázali, akým spôsobom uskutočňujeme naše podnikanie kdekoľvek a každý deň. Základom tohto kódexu sú naše hodnoty, t. j. zodpovednosť, rešpekt a zrozumiteľnosť.

Ako mi môže kódex pomôcť?

Cieľom tohto kódexu je poskytnúť vzor etických zásad podnikania. Vzhľadom na to, že ako nadnárodná spoločnosť fungujeme v celom rade krajín a kultúr, je potrebné dodržovať rovnaké štandardy správania. Tento kódex predstavuje kľúčovú súčasť nášho systému internej kontroly. Potvrdzuje, že máme nastavené kontrolné mechanizmy na obmedzenie rizík, ale tiež na zabezpečenie podpory zamestnancov Provident Financial v ich práci. Všetci zamestnanci spoločnosti Provident aj celej skupiny IPF sú povinní riadiť sa týmto kódexom.

Prečo je kódex dôležitý?

Budúcnosť a dlhodobá udržateľnosť podnikania Provident Financial vo veľkej miere závisí od nášho dobrého mena. Vďaka tomu môžeme fungovať po celom svete a zákazníci, zamestnanci a investori nám dôverujú. Dodržovaním tohto kódexu chránime svoju povesť, podporujeme obchodné záujmy a zároveň udržujeme kvalitný zákaznícky servis.

Náš kódex presahuje zásady, za ktorými si pevne stojíme, potvrdzuje, že podnikáme nielen legálne, ale aj eticky a spravodlivo. Poskytuje nám jasný rámec, ktorý každému z nás môže pomôcť pri dôležitých rozhodnutiach.

Kde môžete získať viac informácií?

Pokiaľ máte akékoľvek otázky alebo potrebujete o kódexe viac informácií, obráťte sa, prosím, na tím Corporate Affairs na e-mailovej adrese: etika@provident.skEtický kódex

Nasledujúce princípy predstavujú štandardy správania, ktorým podriaďujeme naše konanie a rozhodovanie. Je to súhrn našich záväzkov voči všetkým skupinám a jednotlivcom, s ktorými prichádzame pri práci do styku.


Ľudia

Všetci zamestnanci pracujú v prostredí, ktoré je v súlade so pracovným právom aj medzinárodne uznávanými ľudskými právami, a okrem toho:

 • poskytuje príležitosť na osobný rozvoj a kariérny rast;
 • uvedomuje si nutnosť rovnováhy medzi pracovným a osobným životom;
 • zabezpečuje rovnaké príležitosti pre kariérny rast a žiadnym spôsobom zamestnancov nediskriminuje;
 • ponúka spravodlivú a konkurencieschopnú odmenu a primeraný pracovný čas;
 • zdravie a osobná bezpečnosť sú prioritou;
 • chráni dôverné osobné údaje;
 • rešpektuje názory zamestnancov a vytvára nástroje, ktoré môžu zamestnanci využiť na oboznámenie so svojimi názormi, prípadne upozorniť na nevhodné správanie.

Zodpovednosť jednotlivca


Zamestnanci spoločnosti Provident Financial:

 • sa vždy voči všetkým zúčastneným chovajú v súlade s našimi hodnotami – s rešpektom, zodpovedne a zrozumiteľne;
 • za každých okolností dodržujú zákony;
 • konajú vždy bezúhonne, nikdy sa nepodieľajú na aktivitách, ktoré by mohli byť v rozpore s našimi zásadami na zamedzenie korupcie a úplatkárstva;
 • poznajú a dodržujú všetky príslušné pravidlá spoločnosti;
 • ohlásia a riešia akýkoľvek konflikt záujmov;
 • nikdy úmyselne nedostanú svojich kolegov do situácie, aby bolo ohrozené ich zdravie alebo osobná bezpečnosť.

Obchodní zástupcovia

Pri poskytovaní pôžičiek zákazníkom a výbere splátok spolupracujeme s obchodnými zástupcami. Obchodní zástupcovia sú „tvárou“ našej spoločnosti, pretože práve s nimi sa naši zákazníci stretávajú najčastejšie. Preto je dôležité, aby naši obchodní zástupcovia dodržovali vo svojej činnosti hodnoty spoločnosti. Preto obchodným zástupcom:

 • poskytujeme spravodlivé zaobchádzanie a rešpekt;
 • poskytujeme rady, ako plniť očakávania zákazníkov a rozvíjať svoje podnikanie;
 • prináleží spravodlivá odmena;
 • poskytujeme rady a podporu týkajúcu sa osobnej bezpečnosti;
 • radíme pozitívnym a zodpovedným spôsobom;
 • ponúkame trvalý a obojstranne výhodný profesionálny vzťah.

Zodpovednosť jednotlivca


Zamestnanci spoločnosti Provident Financial:

 • pri školení a vedení obchodných zástupcov využívajú a dodržujú Kompetenčný rámec IPF;
 • informujú obchodných zástupcov, ako vznášať námietky a podávať sťažnosti.

Zákazníci

Náš úspech závisí od schopnosti získať a udržať si dôveru našich zákazníkov. Korektný prístup k zákazníkom a zodpovedné požičiavanie pre všetkých poskytovateľov finančných služieb sú čoraz dôležitejšie a my sme odhodlaní byť ostatným v tomto smere ako príkladom.

Všetci zákazníci spoločnosti Providentu:


 • si zaslúžia korektné zaobchádzanie a rešpekt;
 • dostanú štandardný servis na profesionálnej úrovni, ktorý je súčasne flexibilný a pre nich výhodný;
 • dostávajú ponuku zodpovedných a transparentných finančných produktov a služieb;
 • nesmú byť vystavení tlaku, aby si zobrali vyššie pôžičku, než požadujú;
 • dostávajú presné informácie, ktoré im pomôžu porozumieť produktom a službám spoločnosti Provident a na ktorých základe sa potom môžu samostatne rozhodnúť o vhodnosti týchto produktov a o svojich schopnostiach plniť svoje záväzky;
 • majú náš rešpekt a pochopenie najmä vo chvíli, keď majú problém plniť svoje zmluvné záväzky;
 • majú istotu, že ich údaje zostanú dôverné;
 • vedia, na koho sa obrátiť s otázkami a ako nám poskytnúť spätnú väzbu o tom, ako plníme svoje záväzky v porovnaní s tým, čo hlásame.

Zodpovednosť jednotlivca


Zamestnanci a obchodní zástupcovia spoločnosti Provident Financial:

 • pri rozhodovaní o výške ponúkanej pôžičky zohľadňujú finančnú situáciu a požiadavky zákazníkov;
 • zdržia sa donucovania alebo vyvíjania nátlaku na zákazníkov, aby kúpili produkt, o ktorý nemajú záujem, nepotrebujú ho alebo ktorý si nemôžu dovoliť;
 • zákazníkov informujú o všetkých podmienkach zmluvy o pôžičke vrátane práva na odstúpenie od zmluvy;
 • informujú zákazníkov o tom, na koho sa treba obrátiť s otázkami alebo sťažnosťami.

Komunity a širšia spoločnosť

Provident koná zodpovedne a bezúhonne voči celému svojmu okoliu. Spoločnosť bude aj naďalej vyhľadávať a oslovovať rôzne osoby a organizácie a žiadať od nich spätnú väzbu, ktorú budeme analyzovať a reagovať na ňu. To zahŕňa aj nasledujúce:

Komunity:


 • Provident sa správa ako zodpovedný člen spoločnosti a pozitívne pôsobí na prostredie a komunity, v ktorých pôsobí;
 • Provident vytvára pracovné miesta a platením daní má za cieľ stimulovať lokálnu ekonomiku;
 • Provident podporuje a poskytuje širšej verejnosti a komunitám prístup ku korektným a transparentným finančným službám;
 • Provident uzatvára partnerstvá v rámci komunít a investuje do nich prostredníctvom času, financií i dobrovoľníckych aktivít.

Regulačné orgány:


 • Provident koná v súlade so všetkými príslušnými zákonmi a nariadeniami a snaží sa ísť príkladom a podnikať nad rámec týchto zákonov.

Vlády:


 • celá skupina IPF má otvorený a poctivý vzťah s vládami a ich agentúrami;
 • spoločnosť neposkytuje žiadne politicky motivované dary, ani nemá žiadne politické výdavky;
 • spoločnosť sa aktívne zúčastňuje konzultácií a dodržuje etické pravidlá vyplývajúce z verejných politických diskusií.

Médiá:


 • Provident používa aktívny prístup pri vysvetľovaní svojho obchodného modelu a svojej úlohy v spoločnosti;
 • Provident poskytuje jasné a transparentné informácie médiám a na otázky odpovedá rýchlo, otvorene a úprimne.

Akcionári:


 • Provident aj celá skupina IPF sa zaväzuje chrániť majetok akcionárov pomocou osvedčených postupov riadenia spoločnosti;
 • spoločnosť umožňuje akcionárom ľahký prístup k aktuálnym a prehľadným informáciám o vývoji obchodu.

Obchodní partneri

Obchodní partneri pre nás zabezpečujú tovar a služby. To zahŕňa dodávateľov tovaru a služieb a externistov, ktorí prichádzajú do styku so zákazníkmi, ako sú pracovníci call centra a spoločnosti pracujúce s pohľadávkami. Naši obchodní partneri môžu niekedy vystupovať ako zástupcovia našej spoločnosti, alebo sú kontaktným bodom s ďalšími osobami a organizáciami, ktoré nás ovplyvňujú. Preto je nevyhnutné, aby dodržovali naše štandardy.

Všetci obchodní partneri IPF/Providentu:


 • pracujú v prostredí vzájomnej dôvery a rešpektu;
 • dostávajú svoje odmeny včas a v rámci zmluvných termínov;
 • sú si vedomí toho, aké sú kritériá pre výber dodávateľov.

Zodpovednosť jednotlivca


Zamestnanci Provident Financial:

 • pri riadení vzťahov s dodávateľmi konzultujú manuál nákupu a dodržujú ho.

Životné prostredie

Provident sa snaží dosiahnuť efektivitu a znižovanie prevádzkových nákladov prostredníctvom riadenia ekologického odpadu našej obchodnej činnosti.

Provident Financial najmä:


 • podniká kroky, ktoré vedú k chápaniu vplyvu svojich aktivít na životné prostredie;
 • pri každom rozhodovaní zvažuje vplyv na životné prostredie;
 • snaží sa znižovať využívanie zdrojov, najmä palív, a súčasne chce dosiahnuť zníženie uhlíkových emisií;
 • uvedomuje si nepriamy vplyv na životné prostredie v dôsledku svojej obchodnej činnosti, napríklad služobnými cestami, a snaží sa ich vhodne organizovať.

Zodpovednosť jednotlivca


Zamestnanci Provident Financial:

 • si uvedomujú svoju osobnú zodpovednosť voči životnému prostrediu.